Spracovanie osobných údajov

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

Spoločnosť CANDY s r .o. vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je nevyhnutné pre splnenie zmluvy s Vami ohľadom predaja tovaru (alebo pre vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím takej zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

  1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť CANDY s. r. o., se sídlem Hradčanská 403, 530 06 Pardubice, identifikačné číslo: 60108355, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, oddiel C, vložka 5267 (ďalej len „správca“).

  2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie CANDY s. r. o., Žižkova 576, 533 04 Sezemice, adresa elektronickej pošty [email protected], telefón +421 919 492 389.

  3. Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

 2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:

   1. splnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takej zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“);

   2. splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne najmä splnenie povinností uložených správcovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb., o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenie práv z zodpovednosti za vady, či vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takej zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom.

  2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 nariadenia.

 4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu potrebnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 5. ĎALŠÍ PRÍJEMCI OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky softvéru a ukladania dát. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú:

   1. VOATT s.r.o. - realizácia webových stránok a poskytovateľ hostingu

   2. Dopravcovia: PPL, s.r.o.

   3. Platobné metódy GOPAY s.r.o.

  2. Príjemcami Vašich osobných údajov spracovávaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, kedy tak správcovia ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.

  3. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

  1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

  2. Pokiaľ by ste sa domnievali(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozornom úrade.

  3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu splniť.

MÁTE OTÁZKU KU KRMIVU? KONTAKTUJTE NÁS!

+421 919 492 389
(PO-PIA 7-15:30)
X

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?
Zašleme vám nové na vašu e-mailovú adresu